Styrende dokumenter

  1. LovBergenCK  godkjent av Hordaland idrettskrets: Bergen CK sine vedtekter bygger på lovnormen for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret/NIF. Lovnormen inneholder alle generelle bestemmelser som gjelder for ethvert idrettslag i Norge.  I Bergen CK sin lov er det er gjort noen godkjente endringer for å tilpasse loven Bergen CK sitt behov.

  2. Organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet: Denne inneholder bestemmelser som er er spesielle for Bergen CK, men som likevel er like bindende som vedtektene for klubbens medlemmer og tillitsvalgte.

  3. Strategiplanen er vedtatt på årsmøtet.  Den behandles på hvert årsmøte, men gjelder for flere år.

Basislovnorm som det linkes til her er lovnormen til NIF.  Loven kan ikke endres av årsmøtet til Bergen CK uten tillatelse fra Hordaland idrettskrets. Organisasjonsplanen skal derimot behandles hvert år på årsmøtet, der avgjørelser om endringer av den fattes med simpelt flertall.