Saksliste til årsmøte tirsdag 5. mars 2019

Årsmøtet avholdes på Idrettens hus, Brann stadion  tirsdag 5. mars fra kl. 18.00.

SAKSLISTE:

• Godkjenning av de stemmeberettigete.
• Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden.
• Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
• Behandling av styrets orientering 2018 (tidligere årsberetningen)
• Behandling av 2018 regnskap i revidert stand.
• Behandling av forslag og saker.
• Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2020.
• Budsjett for 2019
• Behandling av Organisasjonsplan og Lov for Bergen CK
• Valg av revisor
• Valg

• Utnevnelse av evt. æresmedlemmer.

Vedlegg:
1) Styret orienterer 2018 (tidligere årsberetning)
2) Forslag til medlemskontingenter og trenings-avgifter 2020
2) Organisasjonsplan rev.2019 (forklaring til endringer)
3) Tidligere organisasjonsplan til sammenligning
4) Lov for Bergen CK
5) Forslag til sak: Medlemskap i andre forbund
6) Valgkomiteens innstilling (publiseres når den er klar)

Følgende dokumenter er tilgjengelige i klubbens spinninglokale:
5) Revidert årsregnskap 2018
6) Kontrollkomiteens beretning
7) Revisors beretning
8) Budsjett for 2019

Evt. kan de sendes på epost på oppfordring.
Ta kontakt med Nils Olaf på nils@bergenck.no